Общи условия за ползване

Настоящите Общи условия уреждат правилата за достъп и използване на уеб сайта, намиращ се на URL www.soulfoodfactory.eu (“Уеб сайта/уеб сайта”), собственост на  „Соул Фууд Фактори“ ЕООД, ЕИК 204563235, („СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ“), седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Младост, Бизнес Парк Варна, Сграда 1 Партер и поддържан от Соул Фууд Фактори, наричани за краткост „Условия за ползване“.

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

Чрез посещаването или използването на уеб сайта www.soulfoodfactory.eu, Вие се съгласявате да бъдете правно обвързан от настоящите Условия за ползване, които влизат в сила веднага след първото посещение или  употреба на уеб сайта. Условията за ползване се прилагат към всички потребители на уеб сайта. Ако не сте съгласни да бъдете правно обвързан от Условията за ползване, моля не посещавайте и/или не използвайте уеб сайта.

Настоящият уеб сайт има информативен характер.

Настоящият уеб сайт предоставя възможност на потребителите да се запознаят с предлаганото меню и предстоящите събития.

Нищо в съдържанието на настоящия уеб сайт не представлява обвързваща СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ оферта или направена поръчка.

В допълнение, моля имайте предвид, че за уеб сайт www.soulfoodfactory.eu се прилага и отделна Политика за поверителност, с която трябва да се запознаете.

Услугите, предоставяни на потребителите чрез уеб сайта, включват, но не се ограничават до:

  • Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • Eлектронни препратки към уеб сайтове собственост на трети лица  и други.

Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Вас и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ не носи отговорност, ако Вие не можете да осъществите достъп до уеб сайта, поради проблеми извън контрола на СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ (хардуерен, софтуерен, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Вас възнаграждения на доставчиците на услуги по достъп и пренос.

СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа Ви до предоставяните Услуги, посочени по-горе, ако прецени, че Вие като посетител на уеб сайта с действията си накърнявате правата, законните интереси или доброто име на СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ, на трети лица; и/или  нарушавате действащото законодателство в Република България, Европейското законодателство, международните актове, настоящите Условия за ползване, или застрашавате работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят Услугите и информацията, включително и такива на други оператори.

В случай на неправомерни действия по предходния параграф и при поискване от компетентните органи, съгласно приложимото законодателство, СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ има право да предостави на съответните органи цялата информация, свързана с действията и самоличността на потребителя, с която разполага.

СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ има право да прекрати достъпа до уеб сайта по отношение на лица, които използват Услугите и информационните ресурси достъпни чрез уеб сайта за различни от уговорените търговски и/или рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

Вие имате по всяко време по своя собствена преценка да спрете ползването на уеб сайта и на  предоставяните Услуги.

Вие потвърждавате, че разбирате и се съгласявате, че личната информация, която предоставяте на уеб сайта ще бъде разглеждана от СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ. Личните Ви данни се събират и обработват в съответствие с приложимото Национално и Европейско законодателство и Политиката за поверителност на уеб сайта.

II. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Уеб сайтът, съдържанието на уеб сайта, материалите от уеб сайта, включително, но не само имената, изображенията, иконите и логата, идентифициращи СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ и/или продукт предоставян от СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ и/или продукт на партньор на СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ, са обект на авторски и сродни права, права върху дизайн и търговски марки. Никоя клауза в Условията за ползване не може да се разбира по подразбиране или по друг начин, като даване на право за използване на материалите от уеб сайта, имената, изображенията, иконите и логата, публикувани в уеб сайта.

Достъпът и ползването на уебсайта  се осъществява съобразно правилата на приложимото национално, европейско и международно законодателство.

Вие нямате право да разпространявате, изменяте, копирате, публикувате, прехвърляте, предавате, показвате, продавате, предоставяте за ползване, ползвате (включително многократно) или да създавате вторични продукти от което и да е от съдържанието на уеб сайта за никакви публични или търговски цели без  предварително изрично писмено съгласие от СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ или съгласието на което и да трето лице, за което СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ е преценило, че е необходимо. Вие нямате право да достъпвате или ползвате уеб сайта по какъвто и да е начин, който би могъл или с който се цели да се увреди по някакъв начин уеб сайта или който и да е сървър или мрежа, предназначени да осигуряват нормалното функциониране на уеб сайта, както и  Вие нямате право да нарушавате ползването на уеб сайта от което и да е трето лице.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

Вие се съгласявате да използвате уеб сайта само със законни цели и по начин, който не нарушава правата на други лица или не ограничава или не пречи на други лица да го използват.

IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ не носи отговорност за щети, включително преки или косвени, възникнали при използването и/ или неизползването на данни или ползи, произтичащи от договор, небрежност или друго действие при или във връзка с използването от Ваша страна на съдържанието на уеб сайта, включително информацията, имената, изображенията, търговските марки и знаци, свързани или отнасящи се до СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ, неговите продукти или услуги (или до продуктите и услугите на трети лица). Съдържанието на уеб сайта се предоставя единствено за Ваше лично ползване, без никаква гаранция (изрична или подразбираща се по закон) относно задоволително качество, годност за определена цел, липса на нарушения, съвместимост и др.  СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ не гарантира, че функциите, съдържащи се в съдържанието на уеб сайта ще бъдат постоянни или без грешки, че дефектите ще бъдат отстранени или, че уеб сайтът или сървърът, на който е качен уеб сайтът, са свободни от вируси и бъгове. Връзки  към други уеб сайтове, включително уеб сайтове, които не са собственост на СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ, може да бъдат включени в този уеб сайт, за да го направят възможно най-полезен, но СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ не участва в изработването и не е отговорно за  съдържанието, както и за точността на информацията на уеб сайтовете, които не са негова собственост. Вие достъпвате и ползвате такива уеб сайтове на трети лица на Ваш риск и отговорност и съобразно правилата за ползване на тези уеб сайтове. СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ не носи отговорност за поддържане на постоянен, непрекъснат или сигурен достът по уеб сайта. СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ не носи отговорност за субективните интерпретации на точността и пълнотата на информационните ресурси на този уебсайт.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ има право по своя преценка  и без предизвестие по всяко време  и по всякакъв начин да променя, прекъсва или прекратява всеки елемент от съдържанието на уеб сайта, включително като добавя ли премахва определени функционалности и части от уеб сайта или уеб сайта изцяло. Всяко описание на функционалност на уеб сайта не означава, че същата ще бъде налична винаги на уеб сайта. СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ има право по своя собствена преценка, без предизвестие и без да дължи каквото и да е обезщетение да ограничи достъпа Ви и/или ползването на уеб сайта.

СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ има право да променя тези Условия за ползване по всяко време, като публикува промените в интернет. Моля, преглеждайте редовно Условията за ползване, за да се уверите, че сте запознати с всички промени, направени от СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ. Посещаването или ползването на уеб сайта след като промените на Условията за ползване са публикувани в него, предполага, че Вие се съгласявате да бъдете правно обвързани с Условията за ползване, така както са актуализирани или допълнени.

Отварянето на страници на уеб сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от Ваша страна, че сте запознат, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Условия за ползване.

СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на уеб сайта.

Условията за ползване се регулират и тълкуват в съответствие с българските закони. Ако се окаже, че някоя клауза от Условията за ползване е незаконна, невалидна или по друг начин обезсилена заради промени в българското законодателството, то тя трябва да бъде разглеждана отделно и да се третира като заличена от Условията за ползване. В този случай останалите клаузи от Условията за ползване остават в сила.

Условията за ползване са изготвени на български език. Независимо, че може да има превод и на други езици, Вие се съгласявате, че в случай на конфликт между българската версия и всеки друг превод българският вариант ще има предимство.

To Top